Uchylenie lub zmiana decyzji

Z PSRP WIKI
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kwestie uchylenia lub zmiany decyzji reguluje Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  • Uchylenie decyzji jest to całkowite unieważnienie wydanej decyzji. Decyzja która zostaje uchylona przestaje mieć moc prawną co oznacza, że nie jest wiążącą dla osoby lub jednostki organizacyjnej dla której została wydana.
  • Zmiana decyzji jest to częściowe lub całkowite zmienienie treści decyzji wydanej w stosunku do osoby lub jednostki organizacyjnej. Zmienia ona prawa lub obowiązki ujęte we wcześniejszej decyzji.


Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych

Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych obejmują następujące sytuacje:

  • uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nie nabywa uprawnień
  • uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo
  • uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej na mocy przepisów szczególnych
  • stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na:
    • jej bezprzedmiotowość - np. zła interpretacja regulaminu studiów
    • niedopełnienie przez stronę nałożonego warunku - np. niedostarczenie wymaganych zaświadczeń w określonym terminie.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

Decyzje, od których nie przysługuje odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich nie-zgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych ustawach.


Możliwością zmiany lub uchylenia nie są objęte postanowienia, ponieważ art. 126 KPA nie przewiduje odpowiedniego stosowania wymienionych trybów weryfikacji rozstrzygnięcia w stosunku do postanowień.